word filter

alphabetical

P2P

คือรูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนโดยที่ไม่ได้ผ่านตัวกลาง เช่น การที่เราจะแปลงเงิน Fiat (เงินกระดาษ) ไปเป็นเงิน Crypto ถ้าเกิดเป็นการทำระหว่างบุคคลสองคนโดยไม่ผ่านตัวกลางตรงนี้เราก็เรียกว่าว่า “ระบบ P2P”...