word filter

alphabetical

Node

อาสาสมัคร (นักขุดระบบ PoW, นักตีเหล็กระบบ PoS) เป็นเหมือนตัวแทนหมู่บ้านในการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมในบล็อคถัดไป ขอบคุณเพจ Lady Crypto ที่ให้ความร่วมมือด้านเนื้อหาครับ