word filter

alphabetical

Miner

นักขุด อาสาสมัครที่ทำหน้าที่ถอดรหัสทางคณิตศาสตร์ และตรวจสอบธุรกรรมความถูกต้องบนระบบ  Proof-of-Work (PoW) ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่ต้องการถอดรหัสเพื่อรับรางวัลเป็นเหรียญดิจิทัล ขอบคุณเพจ Lady Crypto ที่ให้ความร่วมมือด้านเนื้อหาครับ