word filter

alphabetical

Halving Bitcoin

เป็นการลดทอนผลตอบแทนของการขุด (PoW) ลงครึ่งหนึ่งจากจำนวน BTC ที่มีอยู่อย่างจำกัดที่ 21,000,000 เหรียญ ซึ่งในยุคเริ่มต้นของ Bitcoin นั้นผลตอบแทนของการขุด...