Article filter

categories
AUTHOR
Difficulty
TAGS
TF ก็คือ Time Frame หรือก็คือ แผนภาพที่ถูกตัดแบ่งตามระยะเวลา เป็นการตัดแบ่งความเคลื่อนไหวของราคาออกเป็นช่วงเวลาย่อยๆ เช่น 1 นาที,...