Article filter

categories
AUTHOR
Difficulty
TAGS
Bitcoin ($BTC) : Story Bitcoin เป็นที่รู้จักในฐานะสกุลเงินดิจิทัลแบบการกระจายอำนาจ (Decentralized) โดยไม่มีธนาคารกลางหรือแม้แต่ผู้คุมระบบแม้แต่คนเดียว มีเครือข่ายเป็นแบบ Peer-to-Peer...
Bitcoin เป็นที่รู้จักในฐานะสกุลเงินดิจิทัลแบบการกระจายอำนาจ (Decentralized) โดยไม่มีธนาคารกลางหรือแม้แต่ผู้คุมระบบแม้แต่คนเดียว มีเครือข่ายเป็นแบบ Peer-to-Peer (P2P) หรือการซื้อขายที่เกิดขึ้นระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานทั่วโลก โดยใช้ระบบซอฟต์แวร์ในการถอดสมการคณิตศาสตร์ที่เชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ตโดยตรง และไม่ผ่านตัวกลาง...